ซีพีเอฟ หนุนปลูกผักปลอดสาร ตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟส่งเสริมชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี รวมกลุ่มกันปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีตามวิถีเกษตรแบบธรรมชาติไว้บริโภคในครัวเรือน และตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ ตามภูมิปัญญาชุมชน

ซึ่งในปีนี้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯบางส่วน สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากพืชผักที่ปลูกไว้ เพื่อส่งเข้าธนาคารเมล็ดพันธุ์แล้ว เช่น เมล็ดพันธุ์มะเขือคางกบ มะเขือหยดน้ำทิพย์ มะเขือม่วงลิง มะเขือไข่เต่า มะเขือเทศสีดา บวบหอม บวบพื้นบ้าน มะระขี้นก กระเจี๊ยบเขียว ฯลฯ และยังนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวสนับสนุนโครงการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์กระจายให้ชุมชนต่างๆ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19

นายประทีป อ่อนสลุง พี่มืด ชาวบ้านตำบลโคกสลุง แกนนำกลุ่มไทยเบิ้ง กล่าวว่า โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร มีเป้าหมายให้สมาชิกที่ร่วมโครงการ และชาวบ้าน ผลิตอาหารไว้บริโภคเองในครัวเรือน โดยปลูกผักปลอดสารเคมี และยังมีผลผลิตแบ่งปันให้พี่น้องและเครือข่าย

ขณะที่ชุมชนมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุุ์ เพื่อให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ปลอดสารไว้ขยายพันธุ์ต่อ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนผลิตอาหารได้เอง พึ่งพากันเองในชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

นอกจากนื้ เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านที่ชุมชนเก็บชุดแรกจากสมาชิกที่เข้าร่วมในโครงการบางส่วน จำนวน 21 ชนิด นำมาแบ่งบรรจุซองเพื่อมอบให้กับ “โครงการแผนปฏิบัติการ Quick Win 90วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ที่เน้นให้ชุมชนพึ่งตนเอง ปลูกผักเพื่อเป็นแหล่ง อาหารและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

“ช่วงที่เกิดสถานการณ์ระบาดของโควิด ชุมชนเราไม่ได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนอาหาร เพราะผักปลอดสารที่ปลูกไว้ เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคง และยังเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ” นายประทีป กล่าว

นายชุมพล สำราญสลุง ชาวบ้านหมู่ 4 ตำบลโคกสลุง สมาชิกของโครงการฯ และเป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งเมล็ดพันธุ์ชุดแรกให้ธนาคารเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว 13 ชนิด กล่าวว่า ขอชักชวนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักปลอดสารเคมี และเก็บเมล็ดพันธุ์ติดบ้านไว้ เพราะจากวิกฤตโควิดทำให้รู้ว่าชุมชนเรารอดได้จากแหล่งอาหารที่เราผลิตได้เอง และยิ่งมองไปในระยะยาว การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์จะเกิดประโยชน์อย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตครั้งไหน ชุมชนก็ยังพึ่งพาตนเองได้ และเมล็ดพันธุ์พืชที่กระจายไปยังชุมชนอื่นๆ เป็นการสร้างความยั่งยืนทางด้านอาหารของชุมชน

ด้านนายวราวุธ อ่วมเอี่ยม ชาวบ้านหมู่ 3 บ้านห้วยบง ต.พัฒนานิคม เล่าว่า ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด ชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารเคมี อยู่ได้ด้วยการพึ่งพาผลผลิตผักสวนครัวที่ปลูกไว้ ที่บ้านผมเอง มีผักที่ปลูกไว้หลากหลายชนิด ทั้งมะเขือเทศ ถั่วดาวอินคา ผักติ้ว มะละกอ ผักไชยา ฯลฯ

และถึงแม้ว่าปีนี้เกษตรกรจะเจอปัญหาภัยแล้งด้วย แต่ชาวบ้านที่ร่วมโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ปลูกผักปลอดสาร ได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟนำถังพลาสติกเพื่อกักเก็บน้ำขนาด 1000ลิตร และอุปกรณ์ระบบน้ำหยด มาให้ ช่วยให้พืชผักที่ปลูกออกผลผลิตได้ตลอด หากไม่เกิดวิกฤตโควิด หลายคนก็คงมองไม่เห็นว่าการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน ช่วยได้มาก เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริง