“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 63,642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมาย”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า ร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 63,642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 58,094 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของเป้าหมายทั้งปี (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) จำนวน 188,880 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการจัดเก็บรายได้นำส่งจากรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2563

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงสุด 5 อันดับแรก ในเดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ดังนี้

1 การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย นำส่งรายได้ จำนวน 18,301 ล้านบาท

2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำส่งรายได้ จำนวน 13,139 ล้านบาท

3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำส่งรายได้จำนวน 8,191 ล้านบาท

4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำส่งรายได้ จำนวน 5,733 ล้านบาท

5 ธนาคารออมสิน นำส่งรายได้จำนวน 5,409 ล้านบาท

รวม 50,733 ล้านบาท

ผู้อำนวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า การที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินในช่วงเดือนแรกสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการดำเนินการแบบบูรณาการในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนกิจการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการดีขึ้น

โดย สคร. จะยังคงให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างการเติบโตและความยั่งยืน ของเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินเป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการคลังให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอีกด้วย